FAQs Complain Problems

सुनछहरी गाउँपालिकाको २०७४ वैशाख देखि चैत्र सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

सुनछहरी गाउँपालिकाको २०७४ वैशाख देखि चैत्र सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ:-

सि.नं.

वडा नं.

जन्म

विवाह जोडी

मृत्यु

बसाई सराई

सम्बन्ध विच्छेद

कुल जम्मा

कै.

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

जम्मा

दर्ता संख्या

आएको संख्या

गएको संख्या

 

 

१८

१९

३७

 

 

१५

३१

४६

 

 

९६

७१

१६७

११

 

 

१३

१३

२६

 

 

१४३

९९

२४२

 

 

१२

२१

 

 

जम्मा

३००

२४८

५४८

१७

१७

२४

११४

 

 

 

स्थानीय पञ्जिकाधिकारी

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: