FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FIDUCIARY RISK ASSESSMENT) FRA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट जारी भएको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FIDUCIARY RISK ASSESSMENT) FRA सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम विभिन्न ५ वटा क्षेत्रको  सूचकहरुमा यस सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को संस्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FIDUCIARY RISK

आ.व २०७९/८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट जारी भएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ बमोजिम विभिन्न १० वटा क्षेत्रको १०० वटा सूचक हरुमा यस सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा ७४% प्राप्त भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीक