FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ चैत्र ८ गते बसेको बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 12:15

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ फाल्गुन १७ र १८ गते बसेको बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 12:12

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ माघ २६ गते बसेको बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 12:08

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ पौष २४ गते बसेको बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 12:07

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ पौष ७ गते बसेको बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 12:06

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ मङ्सिर १६ गते बसेको बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 11:19

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ मङ्सिर २ गते बसेको बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 11:14

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ असोज ११ गते बसेको बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 11:12

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ भाद्र २७ गते बसेको बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 11:10

सुनछहरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ श्रावण १९ गते बसेको आ.ब २०७६/७७ को पहिलो बैठक का महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 04/07/2020 - 11:08