FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता बिबरण २०७५ बैशाख

सुनछहरी गाउँपालिकाको २०७५ बैशाख महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको   बिबरण यसप्रकार रहेको छ l

सि.नं.

वडा नं.

जन्म

विवाह जोडी

मृत्यु

बसाई सराई

सम्बन्ध विच्छेद

कुल जम्मा

कै

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

जम्मा

दर्ता संख्या

आएको संख्या

गएको संख्या

८३

८२

१६५

२६

१२

१८

३३

 

 

६६

४४

११०

१०

१०

१०

२०

 

 

५९

६३

११२

१३

११

 

 

३७

३९

७६

१०

 

 

९२

८८

१८०

४१

१७

११

२८

 

 

२९३

२७३

५६६

२६

 

 

४६

७२

११८

२८

१९

२७

 

 

जम्मा

६७६

६६१

१३३७

१५४

५१

६६

११७

१४

६१

 

 

स्थानीय पञ्जिकाधिकारी

 

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: